Amager Esport Bestyrelse

Formand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Amager Esport har hjemsted i Københavns Kommune.
Klubben er stiftet den 4. Marts 2020

§ 2. Formål
Det er foreningens formål at udbrede samt fremme interessen og forståelsen for Esport ved at skabe
rammer for et fællesskab, såvel Esportsligt som kulturelt.

At skabe et værested for Esports interesserede unge, i København, hvor de kan dyrke deres lidenskab
under synlige og ordnede rammer, samt skabe forbindelse til og løfte, udfordrede og særligt udsatte
børn og unge i nærmiljøet.

Vi skal tiltrække, samle og udvikle talenter til ESporten i København.

For at styrke ESporten både lokalt men også nationalt, skal vi synliggøre Esporten i København, ikke
alene via talentudvikling, samt også ved at afholde forskellige former for arrangementer der både
bærer præg af turneringer, foredrag og general oplysning om Esport.

At samle og udvikle en række stærke træner og leder kræfter i foreningen som kan styrke struktureret
dyrkelse af gaming og Esport.

§ 3. Medlemsskab
Stk. 1. Som medlemmer af klubben kan optages alle som aktivt vil støtte klubben.

Stk. 2. Der optages såvel aktive som passive medlemmer.
Foreningen registrerer navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-mail.

Stk. 3. Medlemskab af klubben forudsætter betaling af kontingent forud. Beløbet fastsættes af
generalforsamlingen, jvf. § 6. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Man kan ikke deltage i træningen eller arrangementer hvis man er i restance.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af juni eller
december måned. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk
mellemværende med foreningen.

Stk. 5. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, eller ved sin opførsel eller
handlinger skader klubben, kan bestyrelsen – efter en forudgående advarsel – vælge at ekskludere
medlemmet. Eksklusionen skal være saglig og skal begrundes skriftligt. Efterfølgende skal eksklusionen
godkendes på den førstkommende generalforsamling, hvis det ekskluderede medlem ønsker dette.

§ 4. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af formand, kasserer og
yderligere 3 medlemmer som vælges på generalforsamlingen, samt 2 medlemmer som udpeges af de 2
boldklubber B1908 og Fremad Amager (1 hver).

Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og et menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kassereren og to menige
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år to bestyrelsessuppleanter, som kan indtræde i bestyrelsen, hvis
en eller flere falder fra i utide.

Stk. 4. Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Stk. 5. På første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen selv sine funktioner
og arbejdsopgaver. Posten som formand og kasser er dog givet ved valget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 7. Der laves et beslutningsreferat af alle bestyrelsens møder. Referaterne offentliggøres på foreningens
hjemmeside eller sociale medier.

§ 5. Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab; alternativt af enten formand eller
kasserer i forening med to menige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan dog foretage udbetalinger
alene, hvis disse er under kr. 2000,-.

Stk. 2. Optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom skal dog godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer hver for sig kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonto.

§ 6. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af
marts.

Stk. 2. Generalforsamlingens vælger en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, aktiv såvel som
passiv, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen, forældre til
medlemmer under 16 år, kan deltage og stemme på generalforsamlingen, hvis medlemmet ikke er i
restance.
Derudover må bestyrelsen invitere relevante gæster, som dog ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail, hjemmeside eller sociale medier, med mindst 3 ugers
varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt via e-mail til bestyrelsen
senest 14 dage inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes via e-mail, hjemmeside og /eller
sociale medier senest 8 dage før.

Stk. 6. Dagsorden udsendes/oplyses sammen med indkaldelsen og skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af kasserer (ulige år)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlem (jvf. § 4, stk. 2)
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af en revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 8. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 9. Med undtagelse af afstemninger omkring vedtægtsændringer og foreningens opløsning, afgøres alle
beslutninger med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 10. Samtlige medlemmer over 18 år, og som ikke skylder kontingent, er valgbare til bestyrelsen.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil
modtage valg til den foreslåede post.

Stk. 11. Afstemninger kan foretages skriftligt hvis 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten
forlanger dette.

Stk. 12. Generalforsamlingen kan ikke tage beslutninger, der behandles under punktet ”Eventuelt”.

Stk. 13. Der laves et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referater sendes senest 14 dage efter
generalforsamlingen til foreningens medlemmer via e-mail, hjemmeside eller sociale medier.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer forlanger dette skriftligt over for bestyrelsen.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest
en måned efter ønsket er fremsat.

Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager, der er bekendtgjort ved
indkaldelsen, behandles.

Stk. 4. Afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling følger samme retningslinjer, som gælder for
den ordinære generalforsamling, jvf. § 6.

§ 8. Regnskab og revision
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Revision finder sted én gang årligt hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning. Revisoren har dog
til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 4. Regnskabet udarbejdes af foreningens kasserer og skal underskrives af samtlige medlemmer af
foreningens bestyrelse. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar sende regnskabet til revisoren, som skal
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskabet – med revisorens
påtegning og underskrift – udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den årlige
ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Foreningens hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning.

§ 10. Foreningens opløsning
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af
de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages.

Stk. 2. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af
medlemmerne til stede på generalforsamlingen, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling
hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med simpel flertal af de afgivne stemmer uanset
antallet af fremmødte.

Stk. 3. Foreningens eventuelle formue og ejendele skal ved opløsning gå til Esportklynge København via DGI.

Vores samarbejdspartnere